دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-360 
دفاع هوشمند ایرانی مبتنی بر معنویت

صفحه 141-160

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد


اصول حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام

صفحه 181-200

محمدعلی شیرخانی؛ ایوب منتی؛ رحیم بایزیدی


جنگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی

صفحه 201-220

حمید نساج؛ مرتضی بهرامی