راهنمای نویسندگان

«پژوهش­های دفاعی امنیتی اسلام» فصل­نامه علمی­پژوهشی پژوهشکدة علوم اسلامی امام صادق7 است که در نظر دارد مقالات علمی را که در حوزة مسائل دفاع و امنیت اسلامی گفتمانی نو دارد، بر اندیشمندان و پژوهش­گران علوم انسانی و اسلامی عرضه کند. با چنین رویکردی، مقالاتی پذیرفته خواهد شد که شرایط لازم را داشته و ضوابط ذیل در آن رعایت شده باشد:

 

  1. مقالات ارسالی باید از صبغۀ تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی برخوردار باشد، مطالب آن مستند و مستدل بوده و با قلمی روان و رسا نگاشته شده باشد
  2. مقالات ارسالی نباید، پیش از این، در نشریات داخلی و خارجی، مجموعه مقالات، اینترنت و ... منتشر شده باشد
  3. مشخصات کامل نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، رشتة تخصصی و محل أخذ مدرک، شماره تلفن، نام دانشگاه یا مؤسسۀ مربوط و پست الکترونیکی در صفحه اول ذکر شود
  4. ارجاعات در متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شمارة صفحه میان دو کمان قید شود، برای مثال: (مطهری 1370: 320)
  5. فهرست منابع، به ترتیب حروف الفبا، در پایان مقاله و به صورت زیر تنظیم شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال نشر). عنوان اثر (به صورتItalic)، مصحح، مترجم، محل انتشار، ناشر.

مثال: مطهری، مرتضی (1370). حماسة حسینی، چاپ دوم، تهران، صدرا.

مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام (سال نشر). «عنوان مقاله،» نام نشریه (بهصورتItalic)، شمارة نشریه، شمارة صفحات.

مثال: مظفری، آیت (1390). «تکریم انسان از منظر اسلام و لیبرالیسم،» دوفصل­نامة انسانپژوهی دینی، ش 25، ص 111ـ 125.

  1. حجم مقاله حداقل باید 5500 کلمه بوده و حداکثر 6500 کلمه باشد.
  2. معادل لاتین اصطلاحات، مفاهیم خاص و نیز توضیحات بیش­تر در پانوشت نوشته شود