اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترحمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

negareshgmail.com

سردبیر

دکتر سیامک باقری چوکامی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

s.bagheri6gmail.com

دبیر تخصصی

عیسی مولوی وردنجانی

مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

molavi131gmail.com

دبیر اجرایی

رضا ادبی فیروزجائی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناس نشریات پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

rf.adabigmail.com